Algemene voorwaarden

Deze versie is geldig vanaf: 1 april 2023 

Preambule

Supporta stelt sportevenementen in staat om, via de door Supporta beschikbaar gestelde diensten, deelnemers van (sport)evenementen geld op te halen voor een goed doel. Supporta fungeert louter als leverancier van het e-commerceplatform en is op geen enkele wijze partij bij enige overeenkomst tussen de Gebruiker en de Deelnemer. Supporta dient enkel als platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Gebruikers mochten lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten. 

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Supporta: een handelsnaam van Atleta B.V. en de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Supporta is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34166146.

 2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 3. Gebruiker(s): een Charitatieve instelling en Evenement die Diensten afnemen van Supporta.

 4. Charitatieve instelling: een goed doel waarvoor een Deelnemer fondsen werft via Supporta. 

 5. Organisator: organisaties van Evenementen (die Atleta als registratietool gebruiken).

 6. Evenement: een sportevenement van Organisator. 

 7. Deelnemer: een deelnemer van een Evenement die via de Dienst van Supporta donaties werft voor Gebruiker.

 8. Donateur: een particulier of bedrijf die via een account van Atleta van een Deelnemer een donatie verricht voor een Charitatieve instelling. 

 9. Dienst: een via Supporta aangeboden digitaal software systeem, waarbij de Gebruiker de mogelijkheid biedt aan de Deelnemer om donaties te werven via een donatiepagina. 

 10. Account: een uniek persoonlijk account van een Gebruiker waarover een Gebruiker dient te beschikken om de mogelijkheid aan Deelnemers te geven een Actiepagina aan te maken.

 11. Actiepagina: een actiepagina van een Deelnemer.  

 12. Website: de website van Supporta, onder meer te bereiken via www.Supporta.cc.

 13. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Supporta en de Gebruiker op grond waarvan Supporta zich verplicht tot het leveren van de dienst aan de Gebruiker, onverminderd alle andere verplichtingen voor Supporta en/of Gebruiker die uit de algemene voorwaarden voortvloeien. 

 14. Extern betalingssysteem: het externe betalingssysteem van Mollie. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Supporta. 

 2. Supporta wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker uitdrukkelijk van de hand. 

 3. Door het enkel aanmelden van Gebruiker bij Supporta, aanvaardt de Gebruiker de Algemene voorwaarden en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Supporta of Gebruiker nodig is. 

 4. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Supporta deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.

 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Supporta en de Gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 6. Supporta behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Supporta overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Gebruiker hier één maand voorafgaand aan de wijziging, van op de hoogte. Gebruikers staat het vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 3: Aanmelding

 1. Om gebruik te maken van de Dienst, dient de Gebruiker zich aan te melden op de Website. Indien de Gebruiker zich heeft aangemeld via de Dienst en akkoord is met de Algemene voorwaarden, komt er een overeenkomst tot stand. 

 2. Na de aanmelding wordt de Gebruiker door Supporta geverifieerd. 

 3. Supporta bepaalt naar eigen inzicht of de aangemelde Gebruiker voldoet aan de eisen die Supporta stelt en is vrij om de aanmelding af te wijzen en de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 4: Account

 1. Om een Account aan te maken moet men minimaal 18 jaar oud zijn.

 2. Door een Account aan te maken verklaart de Gebruiker dat de Diensten uitsluitend gebruikt worden voor bedrijfsmatige doeleinden. De Diensten mogen niet gebruikt worden voor persoonlijke c.q. hobbymatige doeleinden.

 3. De Diensten mogen uitsluitend gebruikt worden door een Gebruiker dier zetelt in de Europese Economische Ruimte.

 4. De Gebruiker dient bij aanmelding alle (persoonlijke)gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoons)gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk door te geven aan Supporta, door deze gegevens in het Account aan te passen.

 5. Indien een natuurlijke persoon een Account aanmaakt ten behoeve van zijn/haar werkgever dient bij het aanmaken van een account een e-mailadres te worden opgegeven van de werkgever en wordt de aanmelding geacht op naam van de werkgever te hebben plaatsgevonden.

 6. Iedere Gebruiker bepaalt tijdens de aanmelding zelf de inloggegevens waarmee toegang tot het Account verkregen kan worden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van deze inloggegevens. Indien blijkt dat derden zich toegang verschaffen tot het Account, is Supporta gerechtigd het Account tijdelijk te blokkeren.

 7. De Gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Account worden gedaan.

 8. Supporta is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot het Account.

 9. De Gebruiker vrijwaart Supporta van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Account van Gebruiker.


Artikel 5: Actiepagina

 1. Indien een Deelnemer middels een Evenement van Organisator geld wil inzamelen ten behoeve van een Charitatieve instelling dient hij of zij een actiepagina aan te maken via het inschrijfformulier van Evenement.

 2. Op de Supporta actiepagina kan Deelnemer een foto uploaden en een motivatie tekst toevoegen. 

 3. Het is Deelnemer niet toegestaan beelden te uploaden: die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten of welke als schokkend (bijvoorbeeld geweld, erotiek, oproepen tot gokken/drankgebruik, et cetera) kunnen worden ervaren.

 4. Het is Deelnemer niet toegestaan in de motivatie haatdragende teksten, scheldwoorden of hyperlinks of beschrijvingen naar een andere websites te plaatsen. 

 5. Supporta is gerechtigd de beelden en teksten, zoals genoemd in artikel 5.3 en 5.4, te verwijderen. Hiervan zal Supporta melding maken bij de Deelnemer. 

 6. Indien er zich problemen voor blijven doen met een Actiepagina van een Deelnemer, kan Supporta de beslissing nemen een Actiepagina van een Deelnemer geheel te verwijderen. De reeds gedane donaties en platform fee’s blijven aan de Charitatieve instelling en Supporta verschuldigd. 

 7. Deelnemer geeft Supporta toestemming om de foto en motivatie te tonen middels de actiepagina.
   

Artikel 6: Evenement

 1. Het is een Organisator ten strengste verboden om via een Evenement producten en/of diensten aan te bieden die op enige wijze rechten van derden schenden, in strijd zijn met de goede zeden en/of op enige wijze in strijd zijn met enige wet- of regelgeving.

 2. De Organisator dient bij het aanbieden van producten en/of diensten binnen een Evenement alle wet- en regelgeving in acht nemen die van toepassing zijn op de verkoop van de betreffende producten en/of diensten. De Organisator dient de Deelnemers, overeenkomstig de toepasselijk regelgeving binnen het grondgebied waar de Organisator zetelt, adequaat te informeren over de rechten en plichten van de Deelnemers. 

 3. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 6.2 dient de Organisator algemene voorwaarden en een privacyverklaring te hanteren en die inzichtelijk te maken voor Deelnemers, teneinde Deelnemers in staat te stellen kennis te nemen van hun rechten en plichten alvorens een dienst af te nemen van de Organisator.

Artikel 7: Overeenkomst met deelnemers

 1. De Organisator is geheel zelf verantwoordelijk voor een Evenement. Supporta fungeert uitsluitend als technisch e-commerce platform dat Organisators in staat stelt om via een (aangemaakt) Evenement Deelnemers in staat te stelt donaties te werven via een Actiepagina. Supporta zal nimmer partij zijn bij enige overeenkomst tussen de Organisator en de Deelnemer.

Artikel 8: Vergoeding

 1. De inkomende donatie transacties worden uitgevoerd door een Extern betalingssysteem. 

 2. Voor een ingekomen donatie rekent Supporta €0,95 inclusief 21% BTW Platform fee per donatie. Deze fee komt bovenop de donatie.

 3. De donatie gaat volledig naar de Charitatieve instelling en wordt direct voldaan op het Mollie account van de Charitatieve instelling.

 4. Het in artikel 7.3 bedoelde Mollie account dient door de Charitatieve instelling in het Account ingevoerd te worden zodat de betalingen die door de Donateurs worden verricht aan de Charitatieve instelling kunnen worden uitbetaald.

 5. De Charitatieve instelling is zelf verantwoordelijk voor het Mollie account en de juiste opgave daarvan in het Account. 

 6. Supporta behoudt zich het recht voor om de Platform fee te allen tijde te wijzigen, maar pas nadat aan de Gebruiker een kennisgeving is verstuurd waarin de wijziging bekend wordt gemaakt.

 7. Indien een Donateur, om welke reden dan ook, terugbetaling van het door de Donateur betaalde bedrag vordert van de Gebruiker, blijft de vergoeding aan Supporta verschuldigd. Supporta zal dan ook nimmer zijn gehouden tot terugbetaling van een vergoeding aan de Gebruiker, tenzij Supporta tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen en derhalve op grond van wanprestatie gehouden kan worden tot terugbetaling van de vergoeding. 

 8. In het geval dat Supporta om welke reden dan ook een onjuiste vergoeding incasseert, ontslaat dit de Gebruiker niet van de in dit artikel gestelde betalingsverplichtingen. Supporta zal een onjuist in rekening gebrachte vergoeding verrekenen met de eerstvolgende vergoeding die aan Supporta toekomt. 

 9. Supporta zal de Gebruiker digitaal (via supporta.cc) inzage geven in het aantal ontvangen donaties per Evenement en de door Supporta ingehouden vergoedingen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 9: Annulering

 1. De Organisator van het Evenement heeft te allen tijde het recht te besluiten het Evenement op grond van zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden af te gelasten. Onder zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden dienen, naast overmacht situaties die doorgang verhinderen, onder meer te worden verstaan het bestaan of ontstaan van een situatie waarbij de veiligheid van één of meer één of meer Deelnemers gevaar loopt of uitzonderlijke (weers-)omstandigheden als gevolg waarvan het Evenement geen doorgang kan vinden.

 2. Indien de Organisator besluit om het Evenement op grond van zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheid af te gelasten, zal het Evenement, indien mogelijk, naar een andere datum of locatie worden verschoven. De deelname van de Deelnemer zal in dat geval worden doorgeschoven naar deze nieuwe datum c.q. locatie. 

 3. De Organisator brengt de Deelnemer onverwijld op de hoogte van eventuele verschuiving of afgelasting van het Evenement. 

 4. Indien een Organisator besluit een Evenement af te gelasten blijven de gedane donaties en platform fee’s te allen tijde aan de Charitatieve instelling en Supporta verschuldigd. Redengeving voor de afgelasting is hiervan niet afhankelijk. 

 5. Indien een Deelnemer deelname aan een Evenement annuleert, al dan niet op grond van een blessure, blijven de donaties en platform fee’s verschuldigd aan de Charitatieve instelling en Supporta. 

Artikel 10: Gebruik Supporta

 1. De Dienst wordt door Supporta ‘as is’ geleverd aan de Gebruiker. Supporta heeft het recht om bepaalde functionaliteiten van de Dienst aan te passen of te verwijderen. 

 2. De Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen jegens een Deelnemer.

 3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van zijn/haar hardware- en softwareconfiguratie en benodigde telecommunicatiemiddelen om toegang te krijgen tot de Diensten en te communiceren met Deelnemers en/of Supporta.

 4. De Gebruiker verleent Supporta een onherroepelijk volmacht om de bedrijfsnaam van de Gebruiker en/of de naam van een Evenement van de Gebruiker voor promotionele doeleinden te gebruiken, zoals het tonen van de naam van de Gebruiker op de Website of het tonen van de naam van het Evenement van Gebruiker op de Website.

 5. De Gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Supporta en/of derden.

 6. De Gebruiker wordt aangemerkt als ‘Gebruiker’ in de zin van de privacy wetgeving en dient passende maatregelen te treffen om de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te verwerken.

 7. Persoonsgegevens die door Supporta als zijnde ‘Gebruiker’ worden verwerkt, zullen overeenkomstig het privacy statement van Supporta worden verwerkt. Indien Supporta als ‘Verwerker’ in de zin van de privacy wetgeving wordt aangemerkt, is de verwerkersovereenkomst, zoals opgenomen in artikel 12 en verder van deze algemene voorwaarden, van toepassing.

 8. De Gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website of de systemen van Supporta kunnen vertragen of beperken.

 9. Indien de Gebruiker in strijd handelt met een bepaling uit deze algemene voorwaarden heeft Supporta het recht het Account van de Gebruiker en daarbij horende Evenementen onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen, zonder dat Supporta gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade.

Artikel 11: Beëindiging

 1. De Dienst wordt afgenomen voor onbepaalde tijd. De Gebruiker kan de Dienst te allen tijde opzeggen.

 2. Na opzegging zal Supporta alle actiepagina’s en donaties van de Gebruiker verwijderen. Het Account zal nog toegankelijk blijven teneinde de Gebruiker in staat te stellen historische transacties in te zien.

 3. Supporta mag de Dienst eenzijdig, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • Aan de Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

  • Ten aanzien van de Gebruiker faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

  • De Gebruiker handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Supporta voortvloeiende verplichting;

  • De Gebruiker inbreuk maakt op rechten van derden;

  • De Gebruiker handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Supporta;

  • De Gebruiker niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, al dan niet aangetekend schrijven;

 4. Supporta zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 8.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 5. Indien de Gebruiker op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Supporta vóór de ontbinding heeft geïncasseerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Supporta kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of de Dienst.

 2. Supporta zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die een Gebruiker mocht lijden als gevolg van de onjuistheid van informatie en inhoud die wordt verstrekt door Gebruikers en/of Deelnemers. 

 3. Supporta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Gebruiker wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van derden. 

 4. In het geval Supporta aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen van verplichtingen door een Gebruiker, die op een Gebruiker rusten op grond van de wet of deze voorwaarden, zal de Gebruiker Supporta volledig vrijwaren.

 5. Supporta zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade die een Deelnemer mocht lijden als gevolg van het gebruik van de Dienst. Indien een Deelnemer Supporta aansprakelijk stelt zal de Gebruiker met wie de betreffende Deelnemer een overeenkomst heeft gesloten via de Dienst volledig vrijwaren.

 6. Supporta is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

 7. Mocht Supporta onverhoopt toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door Supporta afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht geen uitkering plaatsvinden krachtens de in de vorige volzin genoemde verzekeringsovereenkomst, dan zal de aansprakelijkheid van Supporta in dat geval beperkt zijn tot een bedrag van € 2.500,- (zegge: tweeënhalfduizend Euro).

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Supporta ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst, berusten uitsluitend bij Supporta of diens licentiegevers.

 2. De in artikel 10.1 omschreven eigendomsrechten van Supporta mogen door de Gebruiker op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Supporta nadrukkelijke toestemming heeft gegeven. 

 3. Indien een Gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Supporta, is de Gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van ten minste duizend Euro aan Supporta verschuldigd. Supporta behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschil

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en Supporta is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 2. De Gebruiker en Supporta zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Klachten van een Gebruiker zullen met uiterste zorg en vertrouwelijkheid in behandeling worden genomen door Supporta, waarbij Supporta er naar streeft een ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.

 4. Tenzij de regels van dwingend recht anders voorschrijven, zal uitsluitend de rechter te Amsterdam bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen tussen Supporta en de Gebruiker. 

Artikel 12: Verwerkersovereenkomst

 1. In aanvulling op hetgeen is bepaald in de voorgaande artikelen, wensen Supporta en de Gebruiker de hiernavolgende voorwaarden overeen te komen als opgenomen in artikelen 12 tot en met 22 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 2. Gebruiker wordt als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ aangemerkt in de zin van de privacywetgeving en Supporta wordt aangemerkt als de ‘Verwerker’ in de zin van de privacywetgeving. 

 3. Supporta zal de verplichtingen die op haar rusten op grond van de Verordening naleven.

 4. Gebruiker zal de op hem als verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichtingen op grond van de Verordening naleven. 

 5. De door Supporta, onder verantwoordelijkheid van de Gebruiker te Verwerken persoonsgegevens worden als bijlage 1 bij deze Verwerkersovereenkomst gevoegd.

Artikel 13: Nadere definities

 1. Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 2. Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 van de Verordening.

 3. Gebruiker: de Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de Verordening.

 4. Betrokkene: een natuurlijke persoon op wie de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben.

 5. Verwerken/Verwerking: de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Verordening door Supporta.

 6. Subverwerker: een door Supporta ingeschakelde derde die in opdracht van Supporta persoonsgegevens zal Verwerken.

 7. Datalek: een beveiligingsincident als bedoeld in artikel 4 lid 12 van de Verordening.

Artikel 14: Doel van de overeenkomst en algemene bepalingen

 1. Partijen zijn een overeenkomst aangegaan waarin Supporta zich heeft verbonden tot het leveren van (online)softwaresystemen aan de Gebruiker. Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan om de voorwaarden vast te leggen waaronder de Gebruiker persoonsgegevens zal laten Verwerken in de door Supporta aangeboden ICT omgeving.

 2. Verwerking van persoonsgegevens door Supporta zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de in artikel 14.1 genoemde overeenkomst. De Gebruiker bepaalt welke persoonsgegevens door Supporta verwerkt worden en op welke categorieën Betrokkenen deze Verwerking betrekking heeft. Supporta heeft geen zeggenschap over de wijze waarop de Gebruiker deze persoonsgegevens laat Verwerken.

 3. Supporta verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de Gebruiker en verwerkt deze uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de Gebruiker. 

 4. De te Verwerken persoonsgegevens blijven te alle tijden eigendom van Gebruiker en/of de Betrokkene.

 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking van persoonsgegevens. De Gebruiker verklaart een register bij te houden, zoals bedoeld in artikel 30 van de Verordening, waarin de Verwerking door Supporta wordt gedocumenteerd. Supporta en de Gebruiker komen overeen dat Supporta de persoonsgegevens alleen zal verwerken voor de doeleinden zoals die in het door de Gebruiker bijgehouden register zijn vastgelegd.

 6. Wijzigingen met betrekking tot de doeleinden van de Verwerking dienen door de Gebruiker schriftelijk te worden voorgelegd aan Supporta.

Artikel 15: Beveiliging

 1. Supporta staat er voor in dat zij, rekening houdend met in de artikel 32 van de Verordening gestelde eisen, passende technische en organisatorische maatregelen treft om een afdoende beveiligingsniveau te realiseren.

 2. De door Supporta getroffen technische- en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens zijn opgenomen als bijlage 2 bij deze Verwerkersovereenkomst. 

 3. Eventueel aanvullende technische- en organisatorische maatregelen die ter beveiliging van de persoonsgegevens door Supporta worden getroffen, worden schriftelijk aan de Gebruiker medegedeeld.

 4. De Gebruiker verklaart dat de door Supporta getroffen technische- en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, gezien de stand der techniek, de aard, de omvang, de contact- en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen voldoende zijn.

 5. Supporta kan niet garanderen dat de beveiligingsmaatregelen te allen tijden afdoende zijn en kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die ontstaat als gevolg van een Datalek of beveiligingsincident.

Artikel 16: Audits

 1. De Gebruiker heeft de wettelijke plicht om toezicht te houden op de naleving van alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking en is verantwoordelijk voor het toezicht op de Verwerking bij Supporta.

 2. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de Verwerking van persoonsgegevens door Supporta te (laten) controleren. Supporta zal op het eerste verzoek van de Gebruiker inzicht geven in de Verwerking en de wijze waarop Supporta invulling en uitvoering geeft aan de getroffen maatregelen zoals bedoeld in artikel 15.2 en 15.3.

 3. Indien de Verantwoordelijke de in artikel 16.2 bedoelde controle door een derde partij laat uitvoeren, dient deze derde over de schriftelijke toestemming van de Gebruiker te beschikken. 

 4. Het moment waarop de Gebruiker of de door de Gebruiker ingeschakelde derde over kunnen gaan tot de controle van de Verwerking door Supporta, wordt in overleg tussen Supporta en de Gebruiker vastgesteld. Supporta zal de Gebruiker of de door de Gebruiker ingeschakelde derde niet later dan tien dagen na het eerste verzoek door de Gebruiker toegang geven tot de te controleren informatie.

 5. Alle informatie die gedurende de controle bekend wordt bij de Gebruiker of de door de Gebruiker ingeschakelde derde zal strikt vertrouwelijk worden behandeld door alle partijen.

 6. De kosten voor de in artikel 16.2 tot en met 16.5 bedoelde controles worden gedragen door de Gebruiker, tenzij na enige controle blijkt dat Supporta enige verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst met de Gebruiker niet heeft nageleefd. In dat geval zullen de kosten voor die betreffende controle, mits redelijk, door Supporta gedragen worden.


Artikel 17: Subverwerkers

 1. Supporta is gerechtigd Subverwerkers in te schakelen. De Gebruiker geeft door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst toestemming dat Supporta de Subverwerkers als bedoeld in bijlage 3 van deze overeenkomst inschakelt. 

 2. De Gebruiker blijft gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan de Verwerking door de Subverwerkers als bedoeld in artikel 17.1. 

 3. Supporta blijft jegens de Gebruiker het aanspreekpunt én blijft verantwoordelijk voor de Verwerking door Subverwerkers. 

 4. Supporta garandeert dat tussen Supporta en Subverwerkers een overeenkomst is gesloten of zal worden gesloten, waarbij de op Supporta rustende verplichtingen welke uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien eveneens op de Subverwerkers van toepassing worden verklaard. Op het eerste verzoek van de Gebruiker zal Supporta inzage verschaffen in deze overeenkomsten.

 5. Verwerking door de in artikel 17.1 bedoelde Subverwerkers vindt uitsluitend plaats binnen de Europese Unie, tenzij Supporta de Gebruiker schriftelijk om toestemming heeft gevraagd om de Verwerking buiten de Europese Unie te laten plaatsvinden en de Gebruiker daar toestemming voor gegeven heeft.

Artikel 18: Duur en einde overeenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor dezelfde duur als de onderliggende overeenkomst bedoeld in artikel 14.1. Op het moment dat deze onderliggende overeenkomst eindigt, zal deze Verwerkersovereenkomst ook eindigen zonder dat daarbij een opzegging voor is vereist.

 2. Zodra deze Verwerkersovereenkomst eindigt, zal Supporta de Verwerking staken, ook indien de onderliggende overeenkomst als bedoeld in artikel 14.1 nog niet (rechtsgeldig) is beëindigd. 

 3. Wijziging van deze Verwerkersovereenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden.

 4. Op het moment dat de Verwerkersovereenkomst tussen Supporta en de Gebruiker eindigt, zal Supporta alle door de Gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens overdragen aan de Gebruiker. Daarbij zal Supporta de persoonsgegevens op een zodanige manier overdragen dat daarmee is voldaan aan de in artikel 20 van de Verordening gestelde eisen. 

 5. In uitzondering op hetgeen is bepaald in artikel 18.3, zal Supporta op het uitdrukkelijke en schriftelijke verzoek van de Gebruiker de ter beschikking gestelde persoonsgegevens vernietigen.

 6. Het overdragen dan wel vernietigen van de beschikbaar gestelde persoonsgegevens op grond van artikel 18.3 of 18.4 zal door Supporta binnen veertien dagen hebben plaatsgevonden, tenzij Supporta zwaarwegende redenen heeft waardoor deze termijn niet nagekomen kan worden en Supporta de Gebruiker daar schriftelijk over informeert.

 7. De Gebruiker is gerechtigd om deze Verwerkersovereenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • Supporta (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

  • Supporta zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

  • de onderneming van Supporta wordt ontbonden;

  • Supporta zijn onderneming staakt.


Artikel 19: Meldplicht bij datalekken

 1. Indien zich een Datalek voordoet, zijn Supporta en de Gebruiker over en weer verplicht om dit binnen 12 uur na ontdekking dit schriftelijk aan elkaar te melden. Daarbij zal deze melding direct per e-mail aan de andere partij worden gedaan.

 2. Naar aanleiding van een melding van een Datalek is de Gebruiker verplicht om na te gaan of het Datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dient te worden op grond van artikel 33 lid 1 en/of artikel 34 van de Verordening.

Artikel 20: Rechten van betrokkenen

 1. Indien een Betrokkene enig recht dat hij/zij op grond van de Verordening heeft, wenst uit te oefenen en ter uitoefening van dit recht contact opneemt met Supporta, zal Supporta deze Betrokkene naar de Gebruiker doorverwijzen.

 2. Indien de Gebruiker de uitoefening van dit recht als bedoeld in artikel 20.1 goedkeurt, zal Supporta daar op het eerste verzoek van de Gebruiker zijn medewerking aan verlenen. Indien Supporta daarbij kosten maakt, worden deze bij de Gebruiker in rekening gebracht.

Artikel 21: Geheimhouding

 1. Supporta, het personeel dat in dienst is bij Supporta of door Supporta ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonsgegevens waar zij als gevolg van de Verwerking kennis van kunnen nemen.

 2. Mocht Supporta op grond van een wettelijke plicht de in artikel 21.1 genoemde geheimhoudingsplicht moeten schenden, dan zal Supporta de Verantwoordelijke hier direct over informeren, tenzij een wettelijke bepaling dit verbiedt. 

Artikel 22: Aansprakelijkheid

 1. De Verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving op de door Supporta beschikbaar gestelde systemen, maar valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Verwerking vindt plaats op basis van de door de Gebruiker aan Supporta gegeven instructies. De Gebruiker vrijwaart Supporta derhalve tegen alle aanspraken op schadevergoeding die Betrokkenen of derden mochten doen gelden als gevolg van een aan de Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op hem rustende contractuele en/of wettelijke verplichtingen.

 2. Indien Supporta enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt, dient de Gebruiker haar schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 

 3. Mocht Supporta aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van een aan Supporta toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, is deze aansprakelijkheid beperkt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 9 van de algemene voorwaarden.


Bijlage 1

De door Supporta te verwerken persoonsgegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;

 • E-mailadres;

Bijlage 2

De door Supporta getroffen technische- en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de in bijlage 1 te Verwerken persoonsgegevens zijn:

 • Firewall;

 • Tweestapsauthenticatie;

 • Beveiligde netwerkverbindingen (TLS);

 • Uitsluitend gebruik maken van ISO27001 gecertificeerde Subverwerkers (zie Bijlage 3).

Bijlage 3

De door Supporta in te schakelen Subverwerkers zijn:

 • Amazon Web Services (datacenter in Frankfurt)